Bages treball, talent i tecnologia

Plans d'igualtat

El programa “Bages treball, talent i tecnologia” ofereix assessorament i acompanyament a companyies de menys de cinquanta treballadors i treballadores que opten per elaborar un pla d’igualtat de gènere. El servei inclou una diagnosi interna, suport tècnic i propostes de mesures a establir. Les companyies que estiguin interessades a sol•licitar-lo, poden adreçar-se a Desenvolupament Local del consistori trucant al telèfon 93 878 24 70 o bé enviant un correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.

Amb l’objectiu de seguir promovent i desenvolupant polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral i professional, l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Comarcal, continuarà oferint assessorament i acompanyament a empreses de menys de cinquanta treballadors que, tot i no estar obligades a fer-ho legalment, optin per elaborar i implantar un pla d’igualtat de gènere. 
L’actuació s’emmarca dins el II Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament, impulsat l’any 2017 per la Regidoria de la Dona amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu d’aquest servei és establir un conjunt de mesures per l’empresa que serveixin per assolir igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat inclouen, entre d’altres, matèries d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l'assetjament sexual.

Des de l’any 2017, l’Ajuntament ha portat a terme una vintena de plans a diferents empreses. Enguany, en el marc del projecte Bages TTT, finançat per la Diputació de Barcelona i coexecutat amb el Consell Comarcal del Bages, es continuarà apostant per aquesta línia de treball amb la voluntat de consolidar-la com un servei de suport a les empreses del territori. 

Per què cal elaborar un pla d’igualtat de gènere?
Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe. Es tracta d’una eina que serveix per fixar els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Tracta temàtiques com ara l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció i formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar o la prevenció de l'assetjament sexual, entre d’altres. 
Les companyies de menys de cinquanta treballadors i treballadores que estiguin interessades a sol•licitar aquest servei, poden adreçar-se al servei de Desenvolupament trucant al telèfon 93 878 24 70 o bé enviant un correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.

Logo ajuntament
Logo Consell Comarcal del Bages
Logo Treball, talent i tecnologia
Logo Diputació de Barcelona